Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 02 2017

0256 645f 430
2482 0d15 430
Reposted fromnicotine nicotine viamrrru mrrru
8711 4342 430
Reposted fromtetsukun tetsukun viamrrru mrrru

Poznan, Poland
2013
Erik Witsoe

0233 78bf
Reposted fromgug gug vianiedonaprawienia niedonaprawienia
7469 dc7f 430
Boże, jaka ja byłam smutna.
— nie widziałaś tego czy nie chciałaś widzieć?
Reposted fromrawwwr rawwwr viasmutnazupa smutnazupa
Dopóki chcesz się z kimś całować, dopóty jest uczucie.
— Grażyna Plebanek
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa vianezavisan nezavisan
Jak to jest mieć trzy lata? Czy byłem szczęśliwy? Czy byłem kochany? Nie pamiętam. Później od siódmego czy dziesiątego roku życia pamiętam jakieś urywki. Jakieś sceny. Mam takie zdjęcie, na którym siedzę nad „Poczytaj mi, mamo”. Jestem ubrany w białą koszulkę z zaokrąglonym kołnierzykiem. Dołki w policzkach. Fryzurę na garnek. Patrzę uśmiechnięty w książkę. Jestem pełen nadziei. Ufności. Świat jest dla mnie dobrym, przyjaznym, ciepłym miejscem. Kiedy to znika?
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea vianezavisan nezavisan
Byłam niesamowicie dobra, jeśli szło o problemy innych. Tylko z własnymi nie umiałam sobie poradzić.
— Christiane Felscherinow, My dzieci z dworca ZOO
0107 b2d4 430
7954 6178 430
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl