Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 06 2019

5308 be4f 430
8973 368a 430
Reposted fromgrobson grobson vianiedonaprawienia niedonaprawienia
9304 91ac
8399 b813 430
Reposted fromRowena Rowena viaCannonball Cannonball
7480 bfe4 430
Reposted fromRowena Rowena viaCannonball Cannonball
7683 ff8d 430
Reposted fromRowena Rowena viaCannonball Cannonball
8488 ce96 430
Reposted fromRowena Rowena viaCannonball Cannonball
8695 f45a 430
Reposted fromsoftboi softboi viaCannonball Cannonball
3061 5034 430
Reposted fromkrzysk krzysk vianiedonaprawienia niedonaprawienia
3873 b440 430
Czego boicie się najbardziej? Bo ja pięknego mieszkania, w którym będzie gościć cisza. Brudnego kieliszka od wina i pustej butelki, którą sama będę musiała sprzątnąć. Zakurzonego pokoju się boję, bez mebli, bez śmiechu odbijanego od kolorowych ścian, bez dziecięcych marzeń w środku. Boję się nieznajomych płaszczy rzuconych niedbale na kanapę i skarpetek w rozmiarze, którego nie poznaję. Jedzenia na wynos, pudełek od pizzy, tych samych płyt w radiu od lat. Choinki się boję, tej bez prezentów pod spodem, skromnej święconki, której nikt nie zje, tortu którego nie podzielę i telewizora, którego nikt nie zgasi do rana. Boję się zimna w nocy, koca daleko, boję się drogich szpilek i bielizny z koronki. Boję się że będę miała wszystko, a tak naprawdę nic. Bo co to za życie, nawet najlepsze, jeśli nie masz go z kim dzielić?
— "Jesteśmy dorośli. Kiedy to się stało? Jak to zatrzymać?"
2423 90f4 430
Reposted fromrol rol vianiedonaprawienia niedonaprawienia
8844 7851 430
Reposted frommoai moai vianiedonaprawienia niedonaprawienia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl