Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 11 2017

8838 e4a8 430
8258 6338 430
0689 6532 430

mira-mirabiliaimages:

“Afterward”

Reposted fromnudes nudes viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
7821 d993 430
Reposted fromSenyia Senyia viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
0646 0289 430
nie chcę, żeby było lato bez Ciebie.
7660 9ac8 430
Reposted fromantiprodukt antiprodukt viamrrru mrrru
0128 5f16 430
3060 7e5b 430
Reposted fromwyliczanka wyliczanka viamrrru mrrru
8557 f8a5 430
Reposted fromSTYLTE STYLTE viamrrru mrrru

July 07 2017

5782 794f 430

Cherie Noe

Source: reddit.com

3657 57c9 430
Reposted frombluuu bluuu vianiedonaprawienia niedonaprawienia
Człowieka trzeba widzieć takim, jakim on jest, a nie takim, jakim by się chciało, żeby był.
— Waldemar Łysiak
Reposted frommhsa mhsa viasmutnazupa smutnazupa
Dlaczego wszystko, co sprawia nam radość, wszystko, czemu przypisujemy urok piękna, wszystko, co odziewamy w szatę ideału, kończy się czymś brudnym, głupim, nędznym lub śmierdzącym, dlaczego nietrwałość jest cechą absolutu, a wzniosłość i triumf nie są jego finałem? Miłość kona w znudzeniu, upodleniu lub zazdrości, dobroć w spektakularnych filantropiach, książka w składzie makulatury, poezja w ocenach szkolnych belfrów, konie wyścigowe w jatkach rzeźników, demokracja w tłumie, wolność w ZOO, sława w megalomanii, wiedza w pysze, cacka na śmietniku.
— Waldemar Łysiak, Konkwista.
Reposted frommhsa mhsa viasmutnazupa smutnazupa
Uleczy cię czas, ta wszystkożerna świnia, i staniesz się kaleką. Albowiem uleczenie, o którym dzisiaj marzysz, będzie twoim kalectwem.
— Waldemar Łysiak
Reposted frommhsa mhsa viasmutnazupa smutnazupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl