Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 27 2018

Jesteś niedokończonym wątkiem. 
— Koniec Świata
3842 bab3 430
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer vianezavisan nezavisan
Zawsze musiałam się sparzyć, żeby coś zrozumieć. Wszystko chciałam sama przeżyć. Mam tendencję do spalania się. Taki charakter.
— Olga Bołądź
Reposted fromawkwardx awkwardx vianezavisan nezavisan
Wydaje mi się, że bycie chcianą to najlepsze uczucie ze wszystkich. Uczucie, które spaja twoje życie, daje ci cel istnienia.
3070 d7a8 430
Reposted fromleifvr leifvr vianezavisan nezavisan
Reposted frombluuu bluuu
Reposted frombluuu bluuu
Reposted frombluuu bluuu
Reposted frombluuu bluuu
Reposted frombluuu bluuu
Reposted frombluuu bluuu
Reposted frombluuu bluuu
Reposted frombluuu bluuu
Reposted frombluuu bluuu
Reposted frombluuu bluuu
Reposted frombluuu bluuu

October 16 2018

4353 1728 430

Skoro jest tak świetnie, dlaczego nie jest dobrze?

— Ignacy Karpowicz "Balladyny i romanse"
4389 4bf0 430
Reposted fromamilak amilak viaCannonball Cannonball
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl