Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 13 2019

7521 45d2 430
Reposted fromolalaa olalaa viamalinowowa malinowowa
Kiedyś było między wami okej, prawda? To chyba najgorsze: w takiej sytuacji przypomnieć sobie, że między dwojgiem ludzi coś kiedyś było, coś dobrego?"
— Jakub Żulczyk "Wzgórze psów"
8658 1dbc 430
Reposted fromdivi divi viagofuckyourself gofuckyourself
5939 6b7e 430
Reposted fromheroes heroes viagofuckyourself gofuckyourself
5438 e3bf 430
Reposted fromlovesweets lovesweets viamalinowowa malinowowa
Reposted fromjasminum jasminum viamalinowowa malinowowa
Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagofuckyourself gofuckyourself
1431 6426 430
Reposted frombluuu bluuu viamalinowowa malinowowa
2946 5ce6
Reposted fromWhat-Porn What-Porn viagofuckyourself gofuckyourself
Chciałabym, żeby się udało.
— bardzobardzobardzo
0603 e32a 430
Reposted fromEtnigos Etnigos viamalinowowa malinowowa
Reposted frombluuu bluuu viamalinowowa malinowowa
4727 b725 430
Reposted fromsoftboi softboi viamalinowowa malinowowa
Reposted fromshakeme shakeme viamalinowowa malinowowa
6941 2624 430
Reposted frompieprzycto pieprzycto viamalinowowa malinowowa
0383 12bc 430
Marina Abramović
The Kitchen (Homage to Saint Therese)

(2009)

October 27 2018

Jesteś niedokończonym wątkiem. 
— Koniec Świata
3842 bab3 430
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer vianezavisan nezavisan
Zawsze musiałam się sparzyć, żeby coś zrozumieć. Wszystko chciałam sama przeżyć. Mam tendencję do spalania się. Taki charakter.
— Olga Bołądź
Reposted fromawkwardx awkwardx vianezavisan nezavisan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl